Начало : Курсове за възрастни
   
Частна езикoва школа СКАЙ гр. Търговище

         Курсовете за възрастни по английски език се провеждат в три модула:


 Есенно-зимен, Пролетен и Летен
 Регистрации за Есенно-зимен модул – месец септември
 Начало на Есенно-зимен модул – 1 октомври
 Регистрации за Пролетен модул – месец февруари
 Начало на Пролетен модул – 1 март
 Регистрации за Летен модул – месец юни
 Начало на Летен модул – 1 юли

 

 

 

 

 

 

    
 
      
 
На всички, успешно преминали курса на обучение се издава сертификат за владеене на съответното ниво (нивата в ЧЕШ "СКАЙ" съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка). 
 
 
 
Ниво А1
Слушане
Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
Четене
Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.
Говорене
Участие в разговор
Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го преформулира и да ми помогне да изразя това, което искам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или при непосредствена необходимост.
Самостоятелно устно изложение
Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.
Писане
Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня във въпросник името, националността, адреса си или други лични данни (например в хотелски формуляр).
Ниво А2
Слушане
Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с ежедневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, близкото ми обкръжение). Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
Четене
Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам точно определена информация в често срещани текстове като реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
Говорене
Участие в разговор
Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да водя и поддържам последователен разговор.
Самостоятелно устно изложение
Мога да използвам набор от изрази и изречения, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието, настоящата или предходната си професионална дейност.
Писане
Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да водя елементарна лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност към някого.
Ниво В1
Слушане
Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен стандартен език и става дума за познати теми като работа, учение, свободно време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
Четене
Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лична кореспонденция.
Говорене
Участие в разговор
Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по познати теми от личен характер или свързани с всекидневието ми (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).
Самостоятелно устно изложение
Мога да описвам с прости изречения преживявания и събития, своите мечти, надежди и амбиции. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението и намеренията си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.
Писане
Мога да съставям лесен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.
Ниво В2
Слушане
Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е относително позната. Мога да разбирам повечето телевизионни предавания, актуални репортажи и филми, когато се говори на стандартен език (общоприета езикова норма).
Четене
Мога да чета статии и доклади на съвременна проблематика, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.
Говорене
Участие в разговор
Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което ми позволява да осъществя нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становището си.
Самостоятелно устно изложение
Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане
Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи „за” или „против” определено становище. Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.
Ниво С1
Слушане
Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори когато не са ясно структурирани и логическите връзки са само загатнати. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.
Четене
Мога да разбирам дълги и сложни фактологични и художествени текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.
Говорене
Участие в разговор
Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и умело да общувам със събеседниците си.
Самостоятелно устно изложение
Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването си по подходящ начин.
Писане
Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по сложни теми, като наблягам на съществените за мен моменти. Мога да избера подходящ за ответната страна стил.
Ниво С2
Слушане
Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че разполагам с известно време да свикна с особеностите на произношението.
Четене
Мога без усилие да чета всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, като например учебници, научни статии и литературни творби.
Говорене
Диалогична реч
Мога да участвам с лекота във всякакъв разговор или дискусия като си служа свободно с разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна умело от ситуацията, без това да бъде забелязано.
Монологична реч
Мога да направя ясно и гладко описание в съобразен със ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
Писане
Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да пиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

  

РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА

 

за регистрация и провеждане на курсове за млади възрастни/ възрастни  в

Частна Езикова Школа “СКАЙ” - гр. Търговище

„СКАЙ – Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

 

За учебната 2022/ 23 година

 

Уважаеми курсисти,

 

За да бъде регламентирано и ползотворно Вашето обучение в Школата е необходимо да сте прочели, да сте съгласни и да спазвате следните РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА за протичане на учебния процес:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА
 • Всеки учебен модул за млади възрастни /възрастни по Общ английски, немски, френски, италиански  език, Български за чужденци или Специализиран английски – Бизнес или разговорен, се покрива за 60 / 80 или 100 учебни часа.
 • Таксата за обучение се заплаща на месечни вноски, предварително уточнени при записването на курсиста, според Ценоразписа за съответната учебна година. При готовност от страна на курсиста да заплати цялата вноска за обучение еднократно, преди началото на курса, той/тя ползва 10% отстъпка.
 • Месечната вноска трябва да се заплаща от 1 до 10 число на  месеца, който предстои да бъде отработен. На 11-то число курсистът получава напомнящо съобщение. Таксата може да се заплаща в брой или по банков път.
 • Записването за езиков курс в Школата става след попълване на  Заявление за включване в езиков курс и заплащане на първата вноска за обучение. /или цялата вноска с посочената отстъпка/
 • Таксата за обучение не покрива цената на учебния комплект. Цената на учебните помагала се съобщава при записването на курсиста.

 

 1. АКАДЕМИЧНИ ПРАВИЛА
 • От курсистите се очаква да посещават  редовно учебните часове, а при отсъствие да се свързват  с колеги от групата или преподавателя, за да научат за пропуснатия материал. Сумата за пропуснатите часове не се възстановява.
 • От курсистите се очаква да подготвят  редовно своята домашна работа  и да участват активно в учебния процес.
 • Да не отсъстват  от занятията, в които се покриват текущите тестове /Stop & Checks/.
 • По възможност да уведомяват преподавателя за тяхно предстоящо отсъствие.
 • До Финален изпит се допускат само курсистите, които са покрили поне 50% от учебните часове
 • Таксата за явяване на Финален изпит за курсисти на Школата е 30.00 лева и тя покрива часовете за явяване на изпит, проверката на теста и издаване на сертификат.
 • Ако курсистът вземе решение да преустанови  участието си в курса, трябва да уведоми  преподавателя или Директора на Школата. Внесената месечна такса не се възстановява, тя трябва да се покрие и тогава курсистът да спре посещенията си.
 • При установяване на нередност в процеса на обучението или възникнало оплакване от всякакво естество, курсистът незабавно трябва да уведоми Директора на Школата в устен или писмен вид. Ако оплакването е депозирано в писмен вид, до 5 работни дни той/тя ще   получи отговор.
 • Добре дошли са всички предложения и препоръки, които бихте направили в процеса на работа, с цел подобряване на качеството на услугата!

Съгласен /а съм с Регламента и Правилата и се задължавам да ги спазвам.

СКАЙ- курсист:

…………………………………………………………………………………………………

/име, фамилия  и подпис/

 

 

 

 
Reklama